Autorama Salario:Via Salaria 741 - 00138 Roma (entro G.R.A., Aeroporto Urbe)
Mondo Auto: Via Tiburtina 1101 - 00156 (entro G.R.A)
Tel: +39.06.8860226 - www.gruppocolaneri.it- info@gruppocolaneri.it